latinica | ћирилица

О ГЛАВНИМ ГРАДСКИМ ПРИОРИТЕТИМА

10.07.2016

У животу сваког појединца, породице, колектива, организације и сваке друге заједнице људи, је од изузетног значаја да се води рачуна о равнотежи жеља и потреба са једне стране, и објективних могућности са друге стране. Ово је основни предуслов за стабилност, а она за предвидљивост, а предвидљивост за планирање, а планирање је основни предуслов за максимално искоришћење сопствених потенцијала, односно могућности, што је пак основнипредуслов за напредак како сваког понаособ људског бића тако и заједнице којој припада. Ово је посебно битно у кризним временима када се могућности смањују, а негативни утицаји окружења повећавају.

Историја града Зрењанина, обилује се мноштвом лепих жеља и планова и управо сразмерно њима са бројем неостварених и промашених очекивања. Довољно је само подсетити да се преко 20 година у граду прича о потреби завршетка заобилазнице или израде постројења за пијаћу воду итд..... Кључни разлог за то је управо недостатак осећаја код одговорних људи за управљање градом у погледу потребе да се нађе равнотежа спомињана у првом пасусу и да се одаберу истински приоритети од кључног значаја за функционисање и развој града, а да се потом, све снаге и ресурси ангажују на њиховом остварењу.

Више пута су израђивани амбициозни планови и пројекти у којима су дефинисани градски приоритети али је све у главном остајало мртво слово на папиру.

И ове године је урађен Акциони план имплементације одрживог развоја града Зрењанина за период 2010. – 2013. година (усвојен у првој половини ове године), али је и уочена потреба да се дефинишу главни градски приоритети.

Обзиром на важност оба документа по живот и будућност града Зрењанина, као и обзиром на изразито лошу економску ситуацију у целој земљи, а нарочито у нашем грау и региону средњебанатског округа, „ЗРЕПОК“ као друштвено одговорна организација, којој је изузетно стало до средине у којој живи и послује, сачинила је и доставила најодоговрнијим људима задуженим за управљање градом Зрењанином неколико конкретних предлога и листу главних градских приоритета виђених очима искусни и успешних посоовних људи.

 

ПРЕДЛАЖЕМО:

 1. Дефинисати конкретних 5 – 6 кључних, приоритетних задатака и циљева које градска власт треба да испуни а који се објективно могу завршити у наредне 4 године са планираних приближно 4 милијарди динара средстава које град може издвојити из буџета на име капиталних инвестиција (предвиђено пројекцијом буџетских прихода у Плану капиталних инвестиција за период 2010. – 2013. година);
 2. Обезбедити консензус свих релевантних и најважнијих чиниоца друштвеног живота града Зрењанина у погледу кључних задатака;
 3. Ангажовати стручну и квалитетну, одговорну особу са вишегодишљим доказаним исткуством која ће предложити, оформити и предводити тим најквалитетнијих и најстручнијих љиди из појединих области у којима су постављени циљеви, а који ће бити задужени за реализацију истих;
 4. Идентификовати и окупити све људе и организације (из политике, привреде, културе, спорта...) који желе и могу допринети остварењу постављених циљева (својим утицајем у Републици, Покрајини, међународним институцијама и свим другим организацијама од значаја);
 5. Фокусирати све расположиве капацитете града у остварење постављених циљева;
 6. Задужити вођу тима да редовно (месечно) информише градске челнике и целокупну јавност о току реализације постављених циљева и проблемима са којима се суочавају у остварењу циљева и постављених задатака. На такав начин реализација пројеката ће бити знатно убрзана и знаће се ко је одговоран уколико дође до застоја.

 

НАЈВАЖНИЈИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ПО МИШЉЕЊУ „ЗРЕПОК“-а:

 

 1. ЗАВРШЕТАК ОБИЛАЗНИЦЕ
  Овај посао је инфраструктурни пројекат од изузетног значаја за град и његов развој и сматрамо га најважнијим задатком града Зрењанина без премца. Немерљиве су користи од завршетка обилазнице:
  - растерећење градског језгра од теретног саобраћаја,
  - умањење трошкова одржавања постојеће путне инфраструктуре,
  - смањење броја удеса и саобраћајних несрећа,
  - елиминисање незадовољства великог броја грађана којима је угрожена имовина због непримереног саобраћаја,
  - могућност стварања нових индустријских зона а самими тим и нових инвестиција и отварања нових радних места,
  - смањење загађености ваздуха итд.

  Посао израде заобилазнице око града Зрењанина је препознат као приоритетан посао још пре двадесет година и не постоји нико озбиљан у граду Зрењанину који би оспоравао значај реализације овог пројекта као приоритетног. Сматрамо да је крајње време да се ова генерација градских челника и одговорних људи у граду „обрачуна“ са овим проблемом и реши га до краја.

 2. РЕФОРМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА ЦИЉЕМ ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ РАДА АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ЊЕНО ПРИЛАГОЂАВАЊЕ РЕАЛНИМ ПОТРЕБАМА И МОГУЋНОСТИМА ГРАЂАНА И ПРИВРЕДЕ ЗРЕЊАНИНА
  Неохподно је направити реорганизацију у локалној администрацији. Бројне су примедбе које грађани и привредници имају на рад градске администрације, њихову спорост и нестручност. Сви упоредни показатељи који компарирају перфомансе наше администрације са локалним администрацијама градова у ЕУ (којој тежимо) говоре у прилог томе да је наша и прегломазна и неефикасна.
  Зато је потребно, најпре, ангажовати најквалитетније и најстручније људе на конкурсима који ће имати претходно јасно дефинисане критеријуме без утицаја политике, а потом их поставити на најодговорнија радна места. Након тога, на одговарајући начин утврдити мерила и константно вредновати њихов лични и учинак поверених им сектора и служби.
  Ефикасна и добро организована управа је један од кључних предуслова за развој града, зато треба снимити врсте и количине послова и на бази снимљеног стања пројектовати квалификациону структуру и број извршиоца (као узор треба користити најуспешније градске управе у Србији попут Инђије, Шабца...)
  Рад локалне администрације се мора устројити по систему „сервиса грађана и привреде“ како би заиста била у функцији развоја града и на општу добробит његових грађана и привреде, а не да буде сама себи сврха и смисао или средство за задовољење интереса победника на политичким изборима.

 3. ИЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА И СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА ГРАДСКИМ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ
  Огроман је неискоришћени потенцијал који град има у свом језгру.
  Неопходно је у просторном плану одредити где ће се ширити и развијати град да би потенцијални страни и домаћи инвеститори, а и грађани Зрењанина, могли да препознају свој интерес за инвестирање у Зрењанину и да би могли да планирају своје активности.
  Постоји много неискоришћеног простора у самом граду који треба привести најбољој намени. Градским грађевинским земљиштем се, нажалост, не управља на прави начин због недовољно квалитетног рада у институцији која је за то задужена (Дирекција за изградњу).
  Годишњи приходи од накнада за уређење градског грађевинског земљишта чине приближно половину укупних предвиђених расхода за капиталне инвестиције, па је из тога више него очигледно колико је важно створити услове за раст ових прихода, а најлакше их је обезбедити уколико се боље искористи и тржишту понуди грађевинско земљиште у оквиру градске зоне у којој већ постоји сва неопходна инфраструктура.
  Да ту има много простора види се и по томе што је Зрењанин по површини величине Новог Сада, а да при томе има 3 – 4 пута мање становника и далеко мањи број фирми и предузетничких радњи који пуне буџет града.

 4. ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА И ПРОМОЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА И СНАЖНА ПОДРШКА ИНВЕСТИТОРИМА.
  Нове инвестиције су предуслов за решавање главног проблема у Србији и Зрењанину, а то је питање незапослености.
  Ово је и најбољи начин за увећање буџетских прихода града. Наиме, лако је утврдити из буџетских ставки да приход од пореза из зарада чини једну трећину укупних прихода. Није тешко закључити шта би значило за пуњење буџета увећање броја запослених, а самим тим и колико би више новца остајало за нове капиталне инвестиције.
  Потребно је учинити све да град Зрењанин буде курентан са својом понудом инвеститорима и да као такав буде једна од најпожељнијих дестинација за инвестиционо улагање.
 5. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СВИХ 22 ПРОЈЕКТА КОЈИ СУ У АКЦИОНОМ ПЛАНУ ПРЕПОЗНАТИ КАО НАЈЗНАЧАЈНИЈИ
  Ово представља основни предуслов да би се ови пројекти уопште једног дана могли реализовати. Осим тога, у условима постојања готових пројеката далеко ће бити лакше обезбедити средства из других извора јер се не ретко дешавало да нека доступна средства из разних фондова нисмо могли користити из простог разлога што нисмо имали детаљно припремљене пројекте и пројектно – техничку документацију за њих. Зато сматрамо да ово мора бити приоритетан посао.

 6. ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕНЗИВНОГ ПОШУМЉАВАЊА И ОЗЕЛЕЊАВАЊА, КАО И СПРОВОДЂЕЊЕ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ВИСОКИХ ВОДА
  Зрењанин и средњи Банат су најнепошумљенији део Војводине, која је најнепошумљенији регион Европе.
  Неквалитетан ваздух и микроклима су директна последица недостатка шума и зелених површина, а основни су предулсов за квалитетан живот.
  Неопходно је подизати ветрозаштитне појасеве, одредити површине у граду и околини које треба да буду пошумљене и у сарадњи друштвено одговорним фирмама, школама, невладиним организацијама, удружењима грађана, међународним организацијама започети пошумљавање истих.
  Тражити од „Војводина вода“ да јавност упознају са стањем каналске мреже и мерама које су предузели да се ситуација у будућности побољша.

  ЗРЕПОК је уверен да би прихватањем предложеног, град Зрењанин направио значајан искорак у будућности у погледу решавања својих кључних проблема и стварања предуслова за интензиван развој града.

  ЗРЕПОК је спреман да помогне у реализацији поменутих пројеката и постављених циљева и задатака у складу са својим могућностима, јер је основна визија ЗРЕПОК-а да Зрењанин постане много боље место за живот него што је данас.

 

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија