latinica | ћирилица

Организација

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗРЕПОКА

 

Због своје природе која извире из МИСИЈЕ и ВИЗИЈЕ удружења, као и статутарног ограничења у погледу оштрих услова за пријем нових чланова, ЗРЕПОК не може никад бити масовна организација или удружење. Према томе, ЗРЕПОК своју снагу не црпи из бројности већ из синергије квалитетних појединаца који су окупљени у њему и то је основни квалитет по којем оснивачи ЗРЕПОК-а желе да њихова организација буде препозната у јавности.

Управо из тог разлога ЗРЕПОК мора да строго води рачуна о критеријумима за пријем нових чланова који се у основи држе елементарног принципа да је много теже постати члан ЗРЕПОК-а него бити исључен из његовог чланства.

Основни критеријум пријема нових чланова је пословни резултат особе која аплицира за чланство, али је исто тако важно да осим успешности, чланови удружења буду личности које у својој средини уживају висок углед како у пословном тако и у моралном смислу.

За разлику од удружења предузетника којр окупља искључиво људе код којих је обједињена власничка и управљачка функција, ЗРЕПОК је отворен и за менаџере који успешно воде релевантне фирме у граду Зрењанину и средње банатском округу, а у свом животу и раду су остварили значајан пословни резултат и самим тим допринели развоју Зрењанина и региона.

Због свега напред наведеног, ЗРЕПОК није и не може НИКАДА БИТИ нити политичка организација нити организација попут Привредне коморе која по сили закона обухвата све привредне субјекте.

ЗРЕПОК је замишљен да функционише на принципима праведности, једнакости, сразмерности и солидарности.

Принцип праведности је основни принцип на којем почива ЗРЕПОК. Праведност је врлина зато што у себи подразумева поштовање закона, као и поступање према другима, као према себи једнакима. Може се рећи да је она већа од свих врлина, јер у себи садржи и друге врлине. За Аристотела, праведно се увек налазило у некој пропорцији, а пропорција је означавала једнакост односа. Према његовој философији, општи појам правде подразумева да судија примењује право једнако према једнаким случајевима, а неједнако према неједнаким случајевима.

Принцип једнакости подразумева да сви чланови удружења имају једнака права и једнаке могућности да бирају и буду изабрани у руководеће органе удружења.

Принцип сразмерности подразумева да сви чланови удружења треба да доприносе његовом раду сразмерно својим могућностима.

Принцип солидарности подразумева да су чланови удружења солидарни између себе у свим активностима које имају везе са остваривањем заједничке визије.

Начин функционисања ЗРЕПОК-а представља комбинацију начина организовања привредних друштава и политичких партија. На овај начин се постиже ефикасност рада (коју намеће економски резон) и утицај на најшире друштвене слојеве (што обезбеђује политички модел размишљања).

 

OРГАНИ УДРУЖЕЊА:

 

СКУПШТИНА

 • Скупштина представља највиши орган удружења и њу чине сви чланови удружења;
 • Састаје се редовно једанпут месечно у организацији и домаћинству чланова Скупштине (сваки пут други члан, редом у круг) и ванредно по потреби;
 • Скупштина доноси све кључне одлуке за функционисање удружења;
 • Одлуке Скупштине су важеће ако је претходно испуњен кворум;
 • За кворум је неопходно присуство мин. 2/3 од укупног броја чланова;
 • Скупштина доноси све одлуке из своје надлежности 2/3 већином од укупно присутвних чланова, осим у случају пријема новог члана када је неопходна 100% сагласност свих чланова Скупштине;
 • Скупштина доноси све своје одлуке јавним гласањем изузев у случају избора Председника и Извршног одбора и њиховог разрешавања дужности;
 • Скупштина има обавезу да ради по свом пословнику о раду који је усвојен на оснивачкој Скупштини.

 

ПРЕДСЕДНИК

 • Председник је члан Скупштине овлашћен за заступање Удружења и представља његову персонификацију;
 • Председник је задужен за спровођење одлука Скупштине и за свој рад одговара  Скупштини која га је и изабрала.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

 • Извршни одбор чине 3 члана Скупштине и представља мање, оперативно тело организације које пружа подршку Председнику у вођењу Удружења и решава актуелна текућа питања и проблеме;
 • Извршни одбор (ИО) се састаје редовно, заједно са Председником, једанпут недељно, а по потреби и чешће, а за одређивање термина и места одржавања задужен је Председник Удружења који је уједно и председавајући ИО;
 • Члан ИО који је добио највише гласова, уједно је и заменик Председника и замењује га у случају његове одсутности или спречености са свим овлашћењима као и председник;
 • Чланови ИО су задужени по ресорима за одређене области (финансије, привредни развој, друштво, ....)

 

"ПР" - СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА

Секретар Удружења у ЗРЕПОК-у је запослено лице које обавља секретарске и „ПР“ функције.

 

СЕКРЕТАРСКЕ ФУНКЦИЈЕ:

 • прима, евидентира и експедује пошту;
 • врши кореспонденцију са члановима удружења и њиховим пријатељима и партнерима, подноси захтеве, дописе, молбе и документацију надлежним институцијама, партнерима и банкама;
 • превођење и прекуцавање дописа и пословних писама;
 • обавља свакодневне административне послове: сортирање и одлагање документације, заказивање састанака, вођење евиденција и записника;
 • води деловодну књигу и архиву;
 • организација и припрема дневних обавеза и протокола за тај дан;
 • брига о обавезама и састанцима председника удружења и чланова извршног одбора у удружењу и ван њега;
 • састављање и издавање рачуна за чланарину члановима удружења и рачуна за услуге корисницима услуга Удружења;
 • евидентира улазне рачуне и плаћа обавезе по истим;
 • стална коресподенција са књиговођом Удружења;
 • праћење законских прописа из области правне регулативе рада Удружења и брига о њиховом спровођењу у Удружењу;
 • све радње везане за обавезе друштва према надлежним институцијама система (Агенција за привредни регистар итд.);

 

„ПР“ ФУНКЦИЈЕ:

Представљање Удружења пред јавношћу и стални рад на подизању имиџа организације;

Успостављање сарадње са свим средствима јавног информисања и коришћење других средстава комуницирања (плакати, леци, трибине, слање обавештења на индивидуалне адресе...);

Праћење рада медија у којима се објављују подаци о раду Удружења или се пак публикују информације релевантне за ЗРЕПОК и његове чланове;

Израда архиве објављених чланака и прилога електронских медија;

Креирање саопштења за јавност и давање изјава електронским и писаним медијима (по претходном одобрењу Председника);

Посредовање између чланова Удружења и медија и организовање јавних наступа чланова Удружења;

Достављање тражених информација средствима јавног информисања;

Организовање разних трибина и вођење конференција за новинаре;

Састављање и прослеђивање информација члановима Удружења;

Састављање редовних недељних и месечних извештаја о раду Удружења и његовим значајним активностима;

Уређивање интернет портала, као и израда прилога за интернет презентацију Удружења;

Планирање и наручивање рекламних спотова и другог рекламног материјала, праћење њиховог објављивања и ефеката;

Приређивање свечаности и сл.

 

СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА рaди и друге послове из свог делокругa рaдa по нaлогу председника Удружења и чланова Извршног одбора, а зa свој рaд одговaра председнику Удружења.

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија